سرای فرش و تابلوفرش دستباف

پنج اشتباه بزرگ در نخریدن فرش دستباف ایرانی

اگر ما بتوانیم این نیاز ضروری را طوری تأمین نماییم که به نحوی یک سرمایه گذاری هم محسوب شود یعنی ما با یک تیر دو هدف را نشانه رفته ایم. در این شرایط اگر ما به بهایی کمتر فرشی ماشینی را تهیه کنیم در اصل سرمایه ای در منزل نداریم و صرفاً نیاز کاربردی ما آن هم در سطح معمولی رفع می گردد؛ ولی اگر به جای آن با همان هزینه یا بیشتر نمونه دستباف آن را داشته…
ادامه مطلب ...