سرای فرش و تابلوفرش دستباف

تاریخچه فرش ایران

تاريخ فرش با تاريخ خود انسان عجين است . بشر اوليه در طي قرنها به روش درهم تنيدن الياف گياهي و پوست درختان، و نتيجتا صنايعي نظير سبد بافي آشنا شده بود، و با بهره گيري از پشم حيواناتي که قابليت زيست در جوامع اوليه را داشتند، مي توانست زير اندازهايي نه چندان نرم را توليد كند
ادامه مطلب ...

اِلمَــــک

ريشه يابی کلمات مورد استفاده درعرصه های مختلف فرش دستباف پرزدار، ومعانی ومعادل آن ها ، همواره قرين با پيشينه تاريخی آن ويکی ازموضوعات چالشی بوده است که اندک گوينده و نويسنده ای ، اعم از ايرانی و غير ايرانی ، سواد و توان کشف حقيقت دراين مبحث را داشته اند .
ادامه مطلب ...