سرای فرش و تابلوفرش دستباف

فرش معیوب

شايد برای کلمه عيب در عرصه فرش نتوان مصداق واحدی تعريف نمود ؛ چرا که برای اين کلمه با توجه به عوامل گوناگونی از قبيل زمان ؛ مکان ؛انواع فرش ؛ ذهنيت افراد و غيره ؛ تعابير و مصاديق مختلفی را می توان يافت که هر کدام به نوبه خود ؛ از منظر علمی و عرفی قابل تامل و بررسی است
ادامه مطلب ...

فرش سراپی

شايد حدوداً سه دهه پيش بود که برای اولين بار کلمه «سراپي» را شنيدم که منظور گوينده يک نوع از بافته های نسل اوّل هريس بود که نقوش آرام و هندسی، رنگهای طبيعی و…
ادامه مطلب ...

عیوب فرش کدامند؟

عیب، ناهنجاری و عارضه ای است که بر اثر آسیبها و آفتها بر فرش و مواد اولیه آن وارد می شود و نه تنها از زیبائی و بهنجاری این دستباف می کاهد، بلکه بهره دهی کامل و عمر مفید آن را نیز کاهش می دهد. ممکن است این عیبها در مرحله تهیه مواد اولیه، یا بافت فرش یا در مراحل نهایی چون حمل و نقل بوجود بیاید.
ادامه مطلب ...

Washing rugs

All rugs which are used for carpeting the houses or for decorative aspects should be washed after some years with contact to the pollutions. Even the air is polluted and the particles of dust enter the pile of rugs and in long time they will be dark and dirty
ادامه مطلب ...